Ekspluatācijas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi ir attiecināmi uz visiem sešiem kalorifera „bullerjan” krāsns tipiem un izmēriem, kas ir paredzēta dzīvojamo, darba un citu telpu apsildīšanai, arī siltumnīcām un būvējamajām celtnēm. Apkure, ventilācija un kondicionēšana, izņemot A, B, C tipa telpām, kurās krāsns – ne apkure netiek pielietota.

Bullerjan tipa krāsns – nepārtrauktas un apjomīgas darbības krāsns, kas strādā ar koksni un tās atkritumiem un ļauj apkurināt no 100m3 līdz 1600m3 apjomus, bet ar gaisa kompresoru palīdzību var apsildīt arī dažas blakustelpas. Krāsns tipi, izmēri atšķiras cits no cita ar siltuma virsmu.

1. IEVADS

Kaloriferu krāsnis „Bullerjan” ir ļoti efektīvas apsildīšanas iekārtas un tiek laistas klajā ar sešu tipu izmēriem ar maksimālo siltuma jaudu no 6 līdz 45 kW. Krāsnis var tik izmantotas telpu apsildīšanai no 100m3 līdz 1600m3. Darba pamatrežīms – plēnoša degšana. Darba režīmu izvēlas lietotājs un tas ir atkarīgs no nepieciešamās temperatūras sasniegšanas ātrumam un lielumam apsildāmajā telpā. Uzsildītais gaiss vienmērīgi apsilda telpu .

Pirms sākt „Bullerjan” krāsns montēšanu un ekspluatāciju ir nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar šo ekspluatācijas pamācību.

Ražotāja uzņēmums nav atbildīgs par to, ka lietotājs neizpilda krāsns montēšanas un ekspluatācijas, kā arī ugunsdrošības noteikumus apsildāmajā telpā.

2. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Kaloriferu krāsns „Bullerjan” galvenie tehniskie raksturojumi atainoti 1. tabulā.

Parametri

0

1

2

3

4

5

Krāsns augstums, mm, ne vairāk*

700

845

845

895

960

960

Krāsns platums, mm, ne vairāk*

480

560

590

640

725

725

Krāsns garums, mm, ne vairāk*

685

810

970

1120

1290

1440

Masa, kg, ne vairāk *

70

100

130

160

212

240

Maksimālā jauda, kW, ne mazāk

8

15

20

27

38

45

Nominālā jauda, + 15%, kW

2,6

4,7

8

12

15

18

Lietderības koeficients,% ne vairāk

75

75

75

75

75

75

Kurtuves apjoms, l

40

50

100

150

200

240

Dūmvada diametrs, mm, ne mazāk

120

120

150

150

180

180

Kurtuves durvju diametrs, mm (+3)

270

270

310

350

380

380

Dūmvada augstums, m, ne mazāks

5

7

7

7

7

7

Koka grīdu garums, mm, ne vairāk

330

450

600

750

900

1000

3. DARBĪBAS PRINCIPS

3.1. Kaloriferu krāsns „Bullerjan” ir divkameru apkurināšanas aparāts, kurā ar plēnošās degšanas metodi notiek degvielas sadegšana. Krāsns gāzes, kas veidojas apakšējā kamerā (9.poz. 1.att.), ieiet augšējā kamerā (7.poz.1.att.), kur tiek sadedzinātas līdz galam uz tā rēķina, ka uzsildītais gaiss no apkurināmās telpas tiek virzīts caur speciāliem inžektoriem (6.poz.1.att.).

3.2. Krāsns kurtuve ir aptīta ar siltumapmaiņas caurulēm (5.poz.1.att.), kas veido efektīvu siltuma apmainītāju. Aukstais gaiss no apsildāmās telpas iekļūst šo cauruļu apakšējās atverēs, bet caur augšējām atgriežas telpā uzsildīts līdz 80–120°C temperatūrai (plēnošās degšanas režīmā). Intensīvās degšanas režīmā uzsildītā gaisa temperatūra var sasniegt 350°C temperatūru. Šķērssiena (11.poz.1.att.), kas atdala apakšējo un augšējo kameru, sekmē arī optimālās temperatūras sasniegšanu siltumapmaiņas cauruļu augšējās atverēs. Šāda kurtuves konstrukcija ļauj maksimāli izmantot degvielas degšanas enerģiju.

3.3. Degvielas iekraušana krāsnī notiek caur kurtuves durvīm (2.poz.1.att.), tām ir diezgan liels izmērs, kas ļauj iekraut krāsnī vairāk malkas pagaļu. Ekscentru durvju slēdzis (1.poz.1.att.) nodrošina drošu durvju noslēgšanu.

3.4. Uz iekraušanas durtiņām atrodas jaudas regulators (3.poz.1.att.), ar kura palīdzību var regulēt degvielas sadegšanas intensitāti. Krāsns izdalāmo no degvielas gāzu izdedzināšanas režīmu uzstāda ar regulatoru – gazifikatoru (10.poz.1.att.) un katru reizi tiek iegādāts izmēģinājuma veidā atkarībā no dūmvada (8.poz.1.att.) kvalitātes. Regulatoram – gazifikatoram ir izgriezts šķēluma sektors, lai nepieļautu tvana gāzes iekļūšanas iespējamību apkurināmajā telpā.

3.5. Pelnu kaste (4.poz.1.att.) pasargā no iespējamās kvēlošo degvielas daļiņu krišanas uz telpas grīdas.

3.6. Lielas uzpildes durtiņas un lielais kurtuves apjoms ļauj kā degvielu izmantot lielas saskaldītas koka pagales.

UZMANĪBU! Intensīvās degšanas režīms nav krāsns pamat darba režīms un nevar tikt rekomendēts pastāvīgai izmantošanai, jo šajā gadījumā samazinās izstrādājuma garantijas laiks un netiek nodrošināta laku un krāsu pārklājuma saglabāšanās.

4. MONTĒŠANA

Kad krāsns tiek uzstādīta ekspluatācijai, ir jāpilda tehniskās un ugunsdrošības prasības:

4.1. Dzīvojamām un administratīvām telpām krāsns tiek izmantota, ja ir ne vairāk par diviem stāviem un ja tur uzturas ne vairāk kā 25 cilvēki.


5. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

5.1.1. Maksimālā temperatūra krāsns virsmas pamata laukumam intensīvās degšanas (uzsildīšanas) režīmā un zemu intensīvās degšanas režīmā nevar būt augstāka par 90°C, bet uz vadības orgānu virsmas – 80°C. Uz krāsns ir pieļaujami laukumi ar temperatūru 110°C – uz 15% un 120°C – uz 5% kopējā laukuma.

5.1.2. Aizbīdnis aizvērtā stāvoklī nedrīkst būt aizvērts vairāk par 75% no dūmu novadīšanas īscaurules laukuma.

5.2. Kalorifera krāsns „Bullerjan” drošai izmantošanai stingri ievērojiet prasības un rekomendācijas, kas izklāstītas šajā lietošanas pamācībā 3. un 4. punktā un sekojošām prasībām: Vilkmes pārbaudei jānotiek ne retāk kā 1 reizi divos mēnešos.

5.2.3. KRĀSNS EKSPLUATĀCIJAS LAIKĀ netiek pieļauts:

- Uzdot mazgadīgiem bērniem rūpēties par krāsni;

- Izvietot degvielu un citus degošus materiālus tieši pirms kurināmās atveres;

- Glabāt nodzisušas ogles un pelnus metāla traukos, kas novietoti uz koka grīdas vai uz degoša paliktņa;

- Kaltēt un likt uz krāsns drēbes, malku, citus degošus priekšmetus un materiālus;

- Pielietot krāsns iekurināšanai viegli uzliesmojošus šķīdumus; kurināt ar zariem, kokosu un gāzi;

- Izmantot krāsns iekurināšanai malku, kuras garums ir lielāks par kurtuves izmēriem;

- Izmantot ventilācijas un gāzes kanālus kā dūmvadus;

- Uzglabāt telpā degvielas uzkrājumu, kas ir lielāks par diennaktij nepieciešamo;

- Izmantot dūmu caurulēm azbestcementa un keramikas caurules.


6. Transportēšana un uzglabāšana

6.1. Krāsns var tikt transportēta jebkurā transporta veidā saskaņā ar noteikumiem, kas darbojas šajos transporta veidos.

7. Garantētās saistības

7.1. Izgatavotājs garantē normālu krāsns darbību, saskaņā ar tās parametriem un prasībām, ja tiek ievēroti ekspluatācijas, transportēšanas un uzglabāšanas noteikumi, kurus uzstāda tehniskie nosacījumi un ekspluatācijas dokumenti.

7.2. Garantētais ekspluatācijas laiks tiek uzstādīts mēnešu. Garantijas laika sākums sāk uzskaitīties no krāsns pārdošanas dienas.Krāsns ievade ekspluatācijā

1. Pirms krāsns „Bullerjan” iekurināšanas pārbaudiet velkmi, pilnībā atverot abus aizbīdņus.

2. Salieciet papīru un sausu sīku malku (skaidas) un aizdedziniet iekurus. Uzreiz, kad iekuri aizdegsies, aizveriet uzpildes durtiņas.

3. Pēc 5–10 minūtēm kopš iededzināšanas pieveriet aizmugurējo aizbīdni ar regulatoru un ar priekšējo aizbīdni uzstādiet krāsns darba režīmu. Ja aizmugurējais aizbīdnis ir pilnībā aizvērts un priekšējais ir minimāli atvērts – krāsns lietderības koeficients būs vislielākais.

4. Nepieciešamā degšanas intensitāte tiek uzstādīta ar abu aizbīdņu stāvokļa maiņu, bet plēnošās degšanas režīmā krāsns sāk darboties, kad ir aizvērts aizmugurējais aizbīdnis.

5. Aizbīdņu uzstādīšanas leņķi tiek noteikti izmēģinājuma veidā un ir atkarīgi no dūmu izvades caurules un degvielas kvalitātes.

Uzmanību! NEDRĪKST pievienot degvielu, ja ir aizvērts dūmu aizbīdnis un PRIEKŠĒJĀ REGULATORA vārsts.

Degvielas pievienošana un pelnu noņemšana

1) Pirms degvielas pievienošanas pārslēdziet krāsni intensīvās degšanas režīmā, tātad, abiem regulatoriem jābūt pilnībā atvērtiem.

2) Pēc tam atveriet durtiņas, pievienojiet degvielu, aizveriet durtiņas, novietojiet abus regulatorus iepriekšējā stāvoklī.

3) Pirms pelnu noņemšanas degvielai jābūt pilnībā izdegušai.

4) Nevajag novākt pelnus pilnībā, ir nepieciešams atstāt pelnu slāni augstumā 5cm.

5) Ja „Bullerjan” ilgi neiekurinās, tas bieži notiek vasarnīcās, tad krāsnī var nebūt velkmes. Nepieciešams pārbaudīt velkmi.

6) Nepieciešams izdedzināt papīru, kad ir aizvērts aizmugurējais aizbīdnis. Ja dūmi neiet caurulē, tad velkmes nav.

7) Nepieciešams atvērt attīrīšanas lūku uz revīzijas vai trejgabala, lai iztīrītu un izdedzinātu papīru pie tā, pirms tam ievietojot kurtuvē iekurus.

8) Uzreiz, kad parādās velkme, aizveriet revīzijas lūku un aizdedziniet iekurus. Ja dūmvads ir no ķieģeļiem un ķieģeļu mūris ir atdzisis, tad paņēmienu ar papīru vajadzēs atkārtot dažas reizes.

  • Sep 02, 2016
  • Comments: 0